ประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกงาน ครั้งที่ 2 นักศึกษาฝึกงานประเภทสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว กลุ่มที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

งานฝึกงานและแนะแนวอาชีพ จัดกิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกงาน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปีที่ 3 และปวส.ปีที่ 2 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมพร้อมการลงทะเบียนฝึกงาน และทราบกำหนดการต่างๆ ซึ่งการฝึกงานในครั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 ถึง 16 ธันวาคม 2565 การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ อาคาร ERC ชั้น 2

X