SIBA College สาขาการท่องเที่ยว นำนักศึกษาระดับชั้นปวช.ปีที่ 1/1 และปวส.ปีที่ 1/1 จัดทริปทัศนศึกษาดูงาน ONE DAY TRIP ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 อาจารย์มนตรี สายหนู นำนักศึกษาปวช.ปีที่ 1/1 และปวส.ปีที่ 1/1 สาขาการท่องเที่ยวออกทริปเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทย สถาปัตยกรรมต่างๆ ในสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้ 

• วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง

• วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

• วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

• พิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยาม

การไปทัศนศึกษาในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานด้านมัคคุเทศก์ เป็นการฝึกประสบการณ์จริง นำมาพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน และยังได้ความรู้ในการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ

#SIBA #SIBAPR #สาขาวิชาการท่องเที่ยว #ข่าวประชาสัมพันธ์

X