WELCOME TO WORKSHOP ร่ายมนตร์สร้างทีมเวิร์คด้วยเครื่องมืออ่านพฤติกรรมมหัศจรรย์ DISC For Educator

SIBA College นำทีมผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการทุกฝ่ายเข้าร่วมอบรม โครงการ WE NEVER STOP DRIVING THAI EDUCATION เป็นความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาไทยพร้อมก้าวไกลในยุคดิจิทัลในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ ส่งเสริมทักษะ Reskill & Upskill ให้กับนักวิจัยและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาหลักสูตร ยกระดับการศึกษารวบรวมความรู้ระดับ WORD-CLASS มุ่งสร้างนวัตกรรมที่ส่งเสริม “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” เพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้ ความสามารถของอาจารย์และนักศึกษาให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ในโลกยุคดิจิทัล ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ SEAC CENTER อาคาร FYI Center (ตึก2) สี่แยกคลองเตย

X