กิจกรรมจิตอาสาเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์เป็นปีที่ 11

SIBA วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ ฯ โดยความอนุเคราะห์จาก โรงพยาบาลกรุงเทพ จัดอบรม CPR การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เสริมทักษะการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

นางพิริยาภรณ์  ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นประธานเปิดการอบรม CPR การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เสริมทักษะการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ กิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์เป็นปีที่ 11 ให้กับนักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาจิตอาสา โดยมีนางจันทราภรณ์  หรรษาวงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร ดร.เบญจมาภรณ์  คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี เนื่องในโอกาสวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ  เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์อุปถัมภ์วิทยาลัย ฯ  โดยความอนุเคราะห์ จากโรงพยาบาลกรุงเทพ โดยทีมงานแพทย์ พยาบาล จัดกิจกรรมฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา ภายใต้โครงการ “BDMS อบรมการช่วยชีวิต” เพื่อรณรงค์ให้นักศึกษาจิตอาสาเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้คนมีความสามารถในการช่วยชีวิตกันได้มากขึ้น โดยมุ่งหวังต่อการเพิ่มอัตราการรอดชีวิต และลดอัตราพิการของผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมกระตุ้นให้ประชาชนสร้างเครือข่ายอาสาภายในชุมชนของตัวเอง ในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ประสบเหตุก่อนถึงมือแพทย์ได้อย่างทันท่วงที  โดยมีครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาจิตอาสา เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร ERC ทั้งนี้ ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ ที่ทรงรับวิทยาลัยฯ ไว้ในพระอุปถัมภ์ ฯ และทรงอุทิศพระวรกายพระราชทรัพย์เพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยมาตลอดพระชนชีพ 

พญ.สมจินตนา เอี่ยมสรรพางค์ ผู้อำนวยการแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวว่า โครงการ “BDMS อบรมการช่วยชีวิต” มีเป้าหมายสร้างผู้มีความสามารถในการช่วยชีวิตให้มีความรู้เกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ สามารถแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย โดยมีวิทยากรการกู้ชีพระดับพื้นฐาน (Advanced BLS Instructor) บรรยายและให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นการฝึกกับหุ่นและในสถานการณ์จำลอง รวมถึงการจัดการสาธิตเรื่องระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ขั้นตอนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน การประเมินอาการผู้ป่วย การช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยเหลือผู้ป่วยที่กำลังจะหยุดหายใจ หรือหัวใจกำลังจะหยุดเต้น (CPR) การใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) เพื่อสามารถนำไปช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัว คนใกล้ชิด หรือคนทั่วไปได้ อาทิ การช่วยเหลือคนหมดสติ สำลักอาหาร ถูกของมีคมบาด ถูกไฟฟ้าดูด  งูกัด และช่วยชีวิตคนจมน้ำได้ โดยการอมรบจะมุ่งเน้นไปที่การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ที่จะพูดถึงความสำคัญของการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน การปฐมพยาบาลคนเป็นลม หมดสติ ชัก การช่วยเหลือผู้สำลักสิ่งแปลกปลอมอุดตันทางเดินหายใจ สาธิต และปฏิบัติกับหุ่นจริง เพิ่มเติมด้วยหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  เช่น การ เข้าเฝือกชั่วคราว การห้ามเลือด การช่วยเหลือผู้ที่มีบาดแผลจากของมีคม การช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก การช่วยเหลือผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูด การช่วยเหลือคนจมน้ำ เป็นต้น โดยที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลรณรงค์ และทำการสอนอบรมมาอย่างต่อเนื่อง เพราะเห็นความความสำคัญของการช่วยเหลือชีวิตอย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อลดอาการบาดเจ็บและการเสียชีวิตของผู้ต้องการความช่วยเหลือก่อนนำส่งโรงพยาบาลได้ ดังนั้นผู้อบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงสุดหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจริง ๆ ในสถานการณ์รอบตัวในอนาคต ในวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร ERC