SIBA College จัดพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์

SIBA College จัดพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา โดยนักเรียน – นักศึกษา ได้ประดิษฐ์พานไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER