SIBA COLLEGE สาขาการท่องเที่ยวจัดทริปทัศนศึกษาประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำนักศึกษาระดับชั้นปวช.2/1 ปวช.3/1 และปวส.1/1 ดูงาน ONE DAY TRIP ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

อาจารย์มนตรี  สายหนู  และอาจารย์ปิยะพงษ์  พ่วงพลับ ร่วมด้วย น.ส.ธนาภรณ์ วิชชุประภา , น.ส.บุริมนาถ ศรีบุญช่วย (มัคคุเทศก์ศิษย์เก่า) นำนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2/1 ปวช.3/1 และ ปวส.1/1 สาขาการท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ทัศนศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ได้เข้าชมโบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาคปฏิบัติการ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 จำนวน 24 คน โดยไปสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้ 

• พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา
• วัดราชบูรณะ
• วัดมหาธาตุ
• วัดใหญ่ชัยมงคล
• วิหารพระมงคลบพิตร วัดพระศรีสรรเพชญ์
• วัดหน้าพระเมรุ

การไปทัศนศึกษาในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานด้านมัคคุเทศก์ เป็นการฝึกประสบการณ์จริง นำมาพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน และยังได้ความรู้ในการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ

X