SIBA College สาขาการท่องเที่ยว นำนักศึกษาระดับชั้นปวช.3/1 และปวส.1/1 จัดทริปทัศนศึกษาดูงาน ONE DAY TRIP ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

อาจารย์มนตรี สายหนู  และอาจารย์ปิยะพงษ์ พ่วงพลับ อาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว นำนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3/1 และ ปวส.1/1 จัดทริปทัศนศึกษาตามเส้นทางวัดประจำรัชกาล ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565  จำนวน 15 คน จำนวน 4 วัด ดังนี้

– วัดที่ 1  วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
– วัดที่ 2  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
– วัดที่ 3  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
– วัดที่ 4  วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร

ได้ศึกษาศิลปวัฒนธรรม ศิลปกรรมไทย สมัยรัตนโกสินทร์ และได้เห็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และชาวไทย นักศึกษาได้รับความรู้จากสถานที่จริง และฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์อย่างมืออาชีพ

X