พิธีลงนาม MOU ทำความร่วมมือในการจัดการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาเกริก กับ SIBA College

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร นำ Team – SIBA เข้าพบ และคารวะท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ พร้อม ลงนามบันทึกความเข้าใจ ทำความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกริก ยุคใหม่ เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายในการจัดการศึกษาสู่สากลโดยเฉพาะประเทศจีนและประเทศในอาเซียน อย่างเป็นรูปธรรม

X