ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ ฯ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยได้รับเกียรติจากคณะที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ อันประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาทั้งภาคเอกชน ภาครัฐบาล และอีกหลากหลายอาชีพ เพื่อให้คำปรึกษาคำแนะนำ ตลอดจนความคิดเห็นในการจัดการศึกษาและพัฒนาการบริหารงานของวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมครูเพทาย  อาคาร SIBA Center

X