SIBA  นำนักศึกษา ปวส.1 สาขาธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)  ลงนามสัญญาทุนการฝึกอาชีพร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

สำนักบริหารวิชาการ  โดยอาจารย์สุมิตตา  พูลสุขเสริม  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการอุตสาหกรรม เวลเนส  พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ฝ่ายวิชาการ นำผู้ปกครอง และนักศึกษา ปวส.1   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ( ระบบทวิภาคี ) เข้าร่วมลงนามสัญญาทุนการฝึกอาชีพกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยมีอาจารย์โศภณ   นนทประดิษฐ์   เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคกลาง RC  ผู้แทนบริษัทฯ  ตรวจเอกสารและลงนามร่วมกัน  

จากนั้นได้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี  โดยมี ดร.กิตติกร สันคติประภา  รองผู้อำนวยการสำนักบริหารวิชาการ เข้าร่วมเสวนา และซักถามปัญหา พร้อมปรึกษาแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อไป  ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565  ณ ห้องประชุมครูเพทาย อาคาร SIBA CENTER

X