SIBA COLLEGE ขอแสดงความยินดีกับ นายธนัตถ์ ฟองมณี ปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก ได้รับคัดเลือกรับรางวัลพระราชทานนักศึกษาความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา ประจำปี 2564

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับ นายธนัตถ์ ฟองมณี ปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก ได้รับคัดเลือกรับรางวัลพระราชทานนักศึกษาความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา ประจำปี 2564

นายธนัตถ์ ฟองมณี นักศึกษาระดับ ปวช. 3 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก ได้รับคัดเลือกจาก สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้ารับพระราชทาน รางวัลนักศึกษาความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา ประจำปี 2564 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา

รางวัลดังกล่าว เป็นรางวัลที่พระราชทานกับนักเรียนที่มีผลงานระดับประเทศ นายธนัตถ์ ฟองมณี เป็นผู้มีคุณลักษณะที่ดีเด่น ด้านความประพฤติ จนเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆ ครูผู้สอน ด้านการเรียนเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่น เอาใจใส่ในการเรียน นายธนัตถ์ เข้าแข่งขันทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ได้รับเหรียญทองสูงสุด 100 คะแนน จากงานแข่งขันทักษะระดับชาติของสมาคมฯ และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ จิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ นับได้ว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณ เกียรติยศกับวิทยาลัยฯ และนักเรียนที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ 

X