SIBA College โดยฝ่ายบริการแนะแนวและอาชีพ จัดกิจกรรมนำเสนอผลสัมฤทธิ์การฝึกงาน รอบพาณิชยกรรม และศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565  อาจารย์อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานในกิจกรรมนำเสนอผลสัมฤทธิ์การฝึกงาน รอบพาณิชยกรรม 

และศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา 2564  โดยได้รับเกียรติ จากผู้แทนสถานประกอบการ คุณขนิษฐา รัตนประทุม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และคุณศุภานิษฐ์ ดอนขำ เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ ประจำกลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และผู้แทนผู้ปกครองของนักศึกษาฝึกงาน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประจำปีการศึกษา 2564 กรรมการให้ข้อเสนอแนะ และร่วมรับฟังการนำเสนอผลสัมฤทธิ์การฝึกงานของนักศึกษา 

X