คณะกรรมการ สอช.- สอศ. ตรวจประเมินการเปิดวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหารอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะกรรมผู้บริหาร ครูอาจารย์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินจาก สอช. และ สอศ. ดำเนินการตรวจการอนุญาตเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)  ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

X