พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก  ยุคล  ประทานทุน“ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ” และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔

วันอาทิตย์ที่  ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก  ยุคล  เสด็จยังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ทรงเป็นประธานในพิธีประทานทุนการศึกษา “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ” ปีที่ ๙ และ ๑๐ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน ๒๖ ทุน จากโรงเรียนเครือข่ายในพระอุปถัมภ์ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งประทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ โดยมีผู้เข้ารับประทานประกาศนียบัตร จำนวน ๔๘๓ ราย

         ประธานในพิธีได้ประทานโอวาทกับผู้ร่วมงาน ดังนี้ บทสวดชัยมงคลคาถา หรือ สวดชยันโต ที่พระสงฆ์สวดในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนั้น มีเนื้อหาบางส่วนกล่าวว่า การกระทำอันเป็นมงคลด้วยกาย วาจาใจ เป็นความดีงาม เป็นฤกษ์ดี ยามดี ที่จะนาไปสู่ผล คือ ความเจริญ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาได้ จะต้องอาศัยความอดทน และพากเพียร เอาชนะกิเลสของตน ไม่ว่าจะเป็นความเกียจคร้าน ความรักสบาย และความไม่รู้ทั้งหลาย ประกอบกับความช่วยเหลือเกื้อกูลของผู้อื่นด้วย มีครูบาอาจารย์ และกัลยาณมิตรทั้งหลาย เป็นต้น ความสำเร็จในการศึกษาจึงถือเป็นชัยชนะอันเป็นมงคล ผู้สำเร็จการศึกษาพึงขวนขวายพัฒนาตนให้เกิดชัยชนะอันเป็นมงคลยิ่ง ๆ ขึ้นไป ชัยมงคลคาถาจึงเป็นการแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา เป็นการยกย่องคุณธรรมที่ได้บากบั่นพากเพียรในการศึกษามาโดยตลอด และเป็นการให้กำลังใจว่า เมื่อได้รับผลสำเร็จในการศึกษาแล้ว ก็ให้ขวนขวายให้ดียิ่งขึ้นในชีวิตต่อไป

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X