การประชุมใหญ่สามัญประจำปี และ เลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ประจำปี 2565

วันที่ 10 เมษายน 2565  สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ (พสต.) จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 โดยมีอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมและนำเสนอแนวทางการจัดงาน 60 ปี พสต.ซึ่งจะได้จัดขึ้นในปลายปี พ.ศ.2565
ศิษย์เก่า พสต. ทุกรุ่น เข้าร่วมประชุมที่วิทยาลัยฯ และทาง Online   
จากนั้นได้มีการลงคะแนนเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ โดยมีผู้ถูกเสนอชื่อจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

          หมายเลข 1   นายเอม      ประไพบูลย์               ศิษย์เก่า รุ่นที่  3

          หมายเลข 2   นายสาธิต    ภักดีรักษ์                  ศิษย์เก่า รุ่นที่ 26

          หมายเลข 3   นายยุพราช  รตางศุ                     ศิษย์เก่า รุ่นที่ 23

ผลการเลือกตั้ง นายเอม ประไพบูลย์  ศิษย์เก่า รุ่นที่ 3  หมายเลข 1   มีคะแนนสูงสุดได้รับตำแหน่ง นายกสมาคมศิษย์เก่า พสต.  พร้อมแสดงวิสัยทัศน์แนวทางการบริหารจัดการสมาคมศิษย์เก่าฯ  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร ERC วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

X