นักเรียน SIBA ปวช.บัญชี ปี 2 เข้ารับประทานทุน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน” ประจำปี 2565

นายแมนสรวง ทองสุวรรณ์ นักเรียนชั้นปวช.ปีที่ 2 สาขาการบัญชี เข้ารับประทานทุน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน” จากพลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จประทานรางวัล แก่โรงเรียนเครือข่ายสถาบันการศึกษา ในรัชกาลที่ ๖ และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในครั้งนี้ผู้บริหารระดับอาวุโส 3 ท่าน ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนด้วย ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565

“รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน” เป็นรางวัลพร้อมทุนการศึกษา แก่นักเรียนนักศึกษาของสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ ที่เรียนดี และมีความประพฤติดี (Best all around) ตั้งใจเล่าเรียน อีกทั้งมีอุปนิสัยใจคอที่ดี มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม อันเป็นคุณลักษณะของพลเมืองที่พึงประสงค์ เพื่อเป็นแบบอย่างของเยาวชนในสังคม โดยพระราชทานอนุมัติให้เริ่มดำเนินการในพุทธศักราช 2554 เป็นต้นมา

X