ผู้บริหารและอาจารย์ SIBA College เข้ารับโล่เกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์แก่โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในงานมหกรรม มหาจุฬา สมัชชาวิถีพุทธ ครั้งที่ 3

อาจารย์ทศพล  เกาะสมบัติ หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ได้เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ เข้ารับโล่เกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์แก่โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในฐานะที่ได้ออกแบบจัดเรียงเนื้อหารูปเล่มของคู่มือแนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ(สำหรับผู้ประเมิน) และคู่มือการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ โดยประกอบด้วยทีมงานมืออาชีพ อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร ผู้อนุเคราะห์ดำเนินการ

อาจารย์จิรัฏฐ์ ประเสริฐทรง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ผู้จัดทำอาร์ต และเรียบเรียงรูปเล่ม อาจารย์ชาลินี แซ่อื้อ อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก และทีมงาน เป็นผู้ออกแบบปก ณ อาคารหอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2565

X