ร้อยรัก ร่วมศรัทธา ร้อยบูชา กษิณาลัย

งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน SIBA ประจำปีการศึกษา 2564

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ ฯ 
จัดงานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุงาน   “ร้อยรัก ร่วมศรัทธา ร้อยบูชา กษิณาลัย” ประจำปีการศึกษา 2564
ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 ณ  ห้องประชุม SIBA CONVENTION  อาคาร SIBA CENTER 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ พากเพียร เติบโตเจริญก้าวหน้าพร้อมๆ กับวิทยาลัยฯ จนครบเกษียณอายุงาน  โดยมีครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานตามรายชื่อ จำนวน 17 ท่าน ได้แก่

ครูเกษียณงาน ปีการศึกษา 2563

1. นายธนัช  ไวว่อง  ครูผู้สอนกลุ่มวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว  39  ปี
2. นางพัชรินทร์  ศรีชาติ  ครูผู้สอนกลุ่มวิชาเทคโนโลยีและสำนักงาน  30  ปี
3. นายบำเรอ  ศรีสุขใส  ครูผู้สอนกลุ่มวิชาทักษะชีวิต                         25  ปี
4. นางวาณี  โรจนดิษฐ์ ครูผู้สอนกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ              11  ปี

ครูเกษียณงาน ปีการศึกษา 2564

5. นายสุเทพ สุวรรณน้อย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพนักศึกษา   41  ปี
6. นางนงนุช ผิวสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร                            41  ปี
7. นายทศพร เพ็ญเพียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ                  42  ปี
8. นางสาวธีวรา คำภู่   เจ้าหน้าที่งานวิชาการ                                           40  ปี
9. นางรพภาพรรณ บุญทองสุข หัวหน้างานภาคสมทบ                              39  ปี
10. นางชุติพัทธิ์ ช่างประดิษฐ์ ครูผู้สอนกลุ่มวิชาเทคโนโลยีและสำนักงาน  39   ปี
11. นางวัลภา เก่งอักษร   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ            32  ปี
12. นางถาวร ประรงค์ทอง   ครูผู้สอนกลุ่มวิชาการบัญชี                           31   ปี
13. นางอัชชญา วุฑฒิรักษ์  ครูผู้สอนกลุ่มวิชาการบัญชี                            31   ปี
14. นางสาววิภาพักตร์ สู่บุญ ครูผู้สอนกลุ่มวิชาเทคโนโลยีและสำนักงาน   30   ปี
15. นายณัฐเกียรติ ฉิมภู่   ครูผู้สอนกลุ่มวิชาการบัญชี                            29   ปี
16. นางเบญจมาศ พักตร์ฉันตร์ทัน ครูผู้สอนกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ    19   ปี
17. นางกรณิศ เกิดสืบมา   ครูผู้สอนกลุ่มวิชาทักษะชีวิต                        13   ปี

X