ขอแสดงความยินดีกับ ผู้บริหารดีเด่น และครูดีเด่น ประจำปี 2563 และ 2564

“ขอแสดงความยินดีกับ ผู้บริหารดีเด่น และครูดีเด่น ประจำปี 2563 และ 2564”

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

ขอแสดงความยินดี “ผู้บริหารดีเด่น และครูดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564

โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ สายสัมพันธ์ในวันครู

เพื่อเชิดชูเกียรติ ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

X