ครู SIBA เพิ่มศักยภาพในการสอนหลักสูตรอบรม Learning with iPad

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ ฯ จัดหลักสูตรการอบรบ Learning with iPad เพื่อให้เกิดการอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ มีครูผู้สอนเข้ารับการอบรมจำนวน 30 ท่าน มีนายชนาธิป อดุลย์อารี ตำแหน่ง Education Business Development Manager เป็นวิทยากรให้การอบรม หลักสูตรอบรมนี้จะทำให้ได้เรียนรู้จากการสัมผัสกับเทคโนโลยี iPad ที่ให้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีอยู่ นำไปผสมผสานให้เกิดความรู้ และทักษะจากการนำเทคโนโลยีไปใช้ เพื่อทำให้บุคลากรทางศึกษาสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังผู้เรียนได้ ผู้เข้าอบรมจะได้ประสบการณ์การเรียนรู้ และทักษะในการใช้เทคโนโลยี ตลอดจนเข้าใจในระบบนิเวศน์ของแอปเปิล (Apple Eco System) ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล แหล่งเรียนรู้ แอปพลิเคชันทางด้านการศึกษาที่น่าสนใจเพื่อนำไปปรับให้เข้ากับทักษะการเรียนรู้ได้ จัดอบรมเมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 ณ ห้องอบรม SIBA CENTER

X