พิธีประทานประกาศนียบัตร SIBA COLLEGE 2022

พิธีประทานประกาศนียบัตร SIBA COLLEGE 2022

นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561-2563
และจะเข้าพิธีประทานประกาศนียบัตรในวันที่ 24 เมษายน 2565

สามารถลงทะเบียนเพื่อแจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีฯ
ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2565

X