ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษา SIBA ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียน นักศึกษา SIBA ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

X