คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ ฯ เข้าเฝ้ารับประทานเข็มที่ระลึก ประจำปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม 2564 พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ เสด็จมาประทานเข็มที่ระลึก แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาภาคีมูลนิธิฯ ที่เกษียณอายุการทำงาน และผู้ปฏิบัติหน้าที่ครบเกณฑ์ สำหรับสถาบันการศึกษาภาคีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในภูมิภาคที่ยังไม่ได้เสด็จไป ประจำปี 2564 ณ ห้องศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์ ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี

โอกาสนี้ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ ฯ จำนวน 13 ท่าน ได้แก่

ครู และบุคลากรเกษียณอายุ

1. นางชุติพัทธ์ ช่างประดิษฐ์

2. นางอัชชญา วุฑฒิรักษ์

3. นางกรณิศ เกิดสืบมา

4. นางสาววธีวรา คำภู่

5. นายวิโรจน์ เด่นวานิช

6. นายณัฐเกียรติ ฉิมภู่

ครู และบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ครบ 30 ปี

7. นายวัฒนชัย เศาภายน

8. นายสมชาย พริ้งพัฒนพงษ์

9. นางลำยอง เสนคราม

ครู และบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ครบ 20 ปี

10. นายธีรภัทร พึ่งเนตร

11. นางสุวรรณญา กาฬแก้ว

12. นางสาวพิมพ์ชนก พราหมณ์ลอย

13. นายโอภาส ดีเจริญ

X