SIBA จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในวาระคล้ายวันประสูติ เป็นที่ที่ ๙๖

SIBA จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในวาระคล้ายวันประสูติ เป็นที่ที่ ๙๖

SIBA วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โดย คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา   คณะศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา            สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในวาระคล้ายวันประสูติ ๙๖ ปี วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.  ณ ห้อง SIBA Convention โดย นางพิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อวิทยาลัยเสมอมา

ในโอกาสนี้ วิทยาลัยยังได้รับผ้าไตรพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี พร้อมกับผ้าไตรจาก ๓ มูลนิธิ อันได้แก่ มูลนิธิเพชรรัตนสุวัทนา มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และ มูลนิธิเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ ๖ และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ เพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

X