SIBA COLLEGE

ศูนย์ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

SIBA วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ที่เปิดทำการเรียนการสอนมายาวนานถึง 60 ปี และในปีนี้ SIBA ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เป็น “ศูนย์ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก” เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการผลิตกำลังคนให้มีทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

โดยมีพันธกิจในการร่วมพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ พัฒนาครู พัฒนานักเรียน นักศึกษา และพัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งนี้วิทยาลัยอาชีวอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ (SIBA) เป็น 1 วิทยาลัย ในจำนวน 13 แห่ง ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “ศูนย์ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ในโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ (SIBA)

📌พหลโยธิน 24 ติดรถไฟฟ้าสายสีเขียว
เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปี 65 แล้ววันนี้….

🎓 สมัครเรียน : https://bit.ly/3DZrMVE
👉🏻 สอบถามข้อมูล : https://lin.ee/zetaqLM
🌐 Website : www.siba.ac.th
FB. sibalive
IG. siba_college
Tiktok. sibacollege
Call Center :029393000 กด 7

X