คณะกรรมการนักเรียน-นักศึกษา SIBA เข้าร่วมโครงการสัมมนา เยาวชน ป.ป.ช. – Strong รุ่น 2 รวมพลังต้านโกง Synergy for Anti-corruption รุ่นที่ 2

คณะกรรมการนักเรียน-นักศึกษา SIBA เข้าร่วมโครงการสัมมนา เยาวชน ป.ป.ช. – Strong รุ่น 2 รวมพลังต้านโกง Synergy for Anti-corruption รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยฯ ได้จัดคณะกรรมการนักเรียน-นักศึกษา(โพธิ์ไทร) เข้าร่วมอบรมเยาวชนกับความรู้ด้านกฏหมาย ที่เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รุ่นที่ 2 โดยมีอาจารย์สุวิทย์ กรีกสมศาสตร์ อาจารย์ประจำสำนักพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
เป็นผู้ดูแลการเข้าร่วมกิจกรรมในนามภาคีเครือข่าย ป.ป.ช. ภาคประชาสังคมโซนกรุงเทพฯเหนือ 3 เขต ดังนี้

  • เขตจตุจักร
  • เขตลาดพร้าว
  • เขตบางเขน
    การจัดกิจกรรมสัมมนา เยาวชน ป.ป.ช. – Strong รุ่น 2 รวมพลังต้านโกง Synergy for Anti-corruption ในครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
X