ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ตามที่รัฐบาลได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่   ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ 

 โดยที่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยมีแนวโน้มของสถานการณ์

คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น จึงได้มีมาตรการการผ่อนคลายสถานที่ให้บริการต่าง ๆ รวมทั้งสถานศึกษา ตลอดจนต้นสังกัดของวิทยาลัยฯ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ให้วิทยาลัยฯ ทั้งภาครัฐ และเอกชนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ  ให้เป็นมาตรฐานในการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ    ไวรัสโคโรนา 2019  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จึงขอประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 

๑. การเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  มีรายละเอียด ดังนี้ 

นักเรียนนักศึกษาปวชปีที่และปวสปีที่สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวเปิดภาคเรียน/๒๕๖๔เปิดเรียนในวันที่๑๑ตุลาคม๒๕๖๔และปิดภาคเรียนวันที่มีนาคม๒๕๖๕

นักเรียนนักศึกษาทุกสาขาเปิดภาคเรียน/๒๕๖๔วันที่พฤศจิกายน๒๕๖๔ปิดภาคเรียนวันที่มีนาคม๒๕๖๕

๒. ในระยะแรกของการเปิดภาคเรียนให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (On Line) 

จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือหากนักเรียน นักศึกษา ได้รับการฉีดวัคซีนครบ ๒ เข็ม ร้อยละ ๘๐ วิทยาลัยฯ จะเปิดการเรียนการสอนในสถานศึกษาต่อไป

๓. การฝึกงานของ นักเรียน นักศึกษา สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวทุกคนต้องเข้าถึงการฉีดวัคซีนครบทั้ง ๒ เข็ม และต้องเป็นไปโดยความสมัครใจของผู้เรียน ผู้ปกครอง และสถานประกอบการ 

๔. สำหรับนักศึกษา ระบบทวิภาคี ที่ฝึกอาชีพในสถานประกอบการอยู่แล้ว ให้เป็นไปตามประกาศของสถานประกอบการนั้น ๆ เป็นผู้กำหนด เว้นแต่สถานประกอบการประกาศหยุดตามมาตรการการเฝ้าระวังฯ

๕. ให้ครูนิเทศ ใช้ระบบการติดต่อสื่อสารและรายงานสถานการณ์ผ่านระบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างสถานประกอบการ สถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้เรียนที่อยู่ระหว่างการฝึกงานและฝึกอาชีพ

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใดวิทยาลัยฯ จะประกาศให้ทราบภายหลัง 

ประกาศ   ณ   วันที่   ๑๙   ตุลาคม   ๒๕๖๔

pastedGraphic.png

(นางเบญจมาภรณ์ คุณะรังษี)

ผู้อำนวยการ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

X