นักศึกษาปวช. SIBA College เข้ารับโล่รางวัลรองชนะเลิศ และวุฒิบัตรจากการร่วมแสดงผลงานใน โครงการเกรียนไซเบอร์เซียนสร้างสรรค์สื่อสร้างสุข ปี 2563 จัดโดย สสส.

นักศึกษาระดับปวช. สาขาดิจิทัลกราฟิก จำนวน 3 ทีม เข้ารับโล่รางวัลรองชนะเลิศ และวุฒิบัตรจากการเข้าร่วมแสดงผลงานในโครงการเกรียนไซเบอร์เซียนสร้างสรรค์สื่อสร้างสุข ปี 2563 จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะการผลิตสื่อ และส่งเสริมด้านการเผยแพร่ผลงาน เพื่อพัฒนานักเรียนอาชีวศึกษาให้เป็นนักส่งเสริม และสื่อสารสุขภาพสู่สังคม ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 มหาวิทยาลัยสยาม

X