พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล  ประทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน” และมอบเงินสนับสนุน กองทุนในพระนามสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ เป็นปีที่ 10

พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีประทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน”  และมอบเงินสนับสนุนกองทุนในพระนามสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ เป็นปีที่ 10 แก่โรงเรียนเครือข่ายสถาบันการศึกษา ในรัชกาลที่ ๖ และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  โดยมี ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา เข้ารับมอบเงินสนับสนุนกองทุนฯ  และนางสาวสรัญญา  รักสอน  ปวช.ปีที่ 2/1 สาขาการตลาด เข้ารับประทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน” ในวันที่ 25 มีนาคม 2564  ณ  หอวชิราวุธานุสรณ์  ภายในหอสมุดแห่งชาติ เขตดุสิต กรุงเทพฯ

“รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน” เป็นรางวัลที่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงพระดำริที่จะพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ ๖ และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ที่เรียนดี และมีความประพฤติดี (Best all around) ตั้งใจเล่าเรียน  อีกทั้งมีอุปนิสัยใจคอดี มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม อันเป็นคุณลักษณะของพลเมืองที่พึงประสงค์ สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้เป็นแบบอย่างของเยาวชนใน สังคม โดยพระราชทานอนุมัติให้เริ่มดำเนินการในพุทธศักราช 2554 และมูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา ได้จัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

X