SIBA COLLEGE
Menu
เรียนระบบทวิภาคี

เรียนระบบทวิภาคี สู่การทำงานจริง

ผู้อ่าน 51

ทวิภาคี เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย มีรายได้ ใม่ตกงานแน่นอน 

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  หมายถึง การจัดการศึกษาร่วมกันโดยหน่วยงานสองฝ่าย (ทวิ) ซึ่งในที่นี้หมายถึง สถานศึกษาฝ่ายหนึ่ง กับ สถานประกอบการ อีกฝ่ายหนึ่ง ผู้เรียนอาชีวศึกษาที่เลือกศึกษาในระบบทวิภาคีจะมีสถานภาพ 2 สถานะในบุคคลเดียวกัน คือ เป็นนักศึกษาของสถานศึกษา และในขณะเดียวกันก็เป็นพนักงานฝึกหัดของสถานประกอบการที่ร่วมมือกับสถานศึกษาในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

ระบบทวิภาคี เรียนอย่างไร ?

การเรียนในระบบทวิภาคีนั้น นักศึกษาหรือพนักงานฝึกหัดจะต้องใช้เวลาร้อยละ 50 ของเวลาเรียนทั้งหมดของหลักสูตรเพื่อเรียนในรายวิชาสามัญ รายวิชาชีพพื้นฐาน ตลอดจนฝึกปฏิบัติการเบื้องต้นในสถานศึกษา และอีกร้อยละ 50 ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในสถานประกอบการ โดยมีครูฝึกที่เป็นพนักงานประจำของสถานประกอบการเป็นผู้ฝีกสอนและประเมินผล ซึ่งแต่ละสถานประกอบการก็จะมีองค์ความรู้ที่เป็นจุดเน้นแตกต่างกันไป ผู้เรียนจะได้เรียนรู้แนวปฏิบัติพื้นฐานทุกเรื่องในธุรกิจนั้น ๆ เป็นอย่างดี

ทำไมต้องเรียนระบบทวิภาคี ?

ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนเฉพาะทาง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตลอดจนมีฝีมือ ความรู้ ความสามารถ และทันต่อเทคโนโลยี ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ในระหว่างฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในสถานประกอบการนั้นยังจะได้รับเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการอื่น ๆ จากสถานประกอบการในฐานะพนักงานฝึกหัดตามที่ได้ตกลงกันไว้ รวมทั้งมีโอกาสที่จะได้บรรจุเป็นพนักงานประจำทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา และสถานประกอบการบางแห่งยังมีนโยบายมอบทุนสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไปอีก ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและอนาคตการทำงานอย่างมาก 

สรุป 

ใครที่กำลังมองหาอนาคตที่แน่นอน ต้องการรายได้ระหว่างเรียน  โดยเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาในระบบทวิภาคีนั้น สามารถตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  

เกี่ยวกับวิทยาลัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

เรียนระบบทวิภาคี

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X