คณาจารย์ นักเรียน – นักศึกษา SIBA เข้าร่วมการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2563 “ธรรมศึกษาพัฒนาความคิด ชีวิตมีคุณธรรม นำชาติสามัคคี”

คณาจารย์ นักเรียน – นักศึกษา SIBA เข้าร่วมการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา  2563 “ธรรมศึกษาพัฒนาความคิด ชีวิตมีคุณธรรม นำชาติสามัคคี” ในระดับชั้นตรี  โท เอก เพื่อเรียนรู้หลักวิชาการทางพระพุทธศาสนา นำหลักธรรมที่ถูกต้องนำไปเป็นหลักปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขและมีสติปัญญา โดยมี พระครูใบฎีกาชาญชัย เป็นกรรมการวันสอบ และ พระเทพวรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี ตรวจเยี่ยมการสอบในวันที่ 5 มีนาคม 2564 ภายในวิทยาลัยฯ

X