คณาจารย์ SIBA อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพอาชีวศึกษายกกำลังสอง และในสถานการณ์ที่มีเหตุจำเป็น

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ประธานในพิธีเปิดการอบรมครู – อาจารย์เชิงปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพอาชีวศึกษายกกำลังสอง และในสถานการณ์ที่มีเหตุจำเป็นเพื่อเตรียมความพร้อม Real Life Education เปลี่ยนวิถีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ SIBA Model แบบ Block Course เน้นทักษะ และผสมผสานกับ การเรียน Online และ Short Course ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเพื่อประกอบอาชีพได้ในระหว่างเรียน เน้นจุดเด่น “เรียนได้เงิน จบได้งาน”  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรูญ เตชะเจริญกิจ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สอศ. และ ดร.ภรภิพัด มูลไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมการเรียนรู้ห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) แบบ Active Learning ในระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2564  ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER

X