SIBA ทำบุญระลึกถึงคุณครูเพทาย อมาตยกุล ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยฯ

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และ อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา  ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญระลึกถึง คุณครูเพทาย อมาตยกุล ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยฯ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องอาหารครูยุลา อาคาร SIBA CENTER

X