SIBA College ร่วมกับสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)

SIBA วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับสโมสรลูกเสือกรุงเทพ และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยการทำ CPR ขั้นพื้นฐาน โดยมีคณะลูกเสือ – เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียน-นักศึกษาจาก SIBA College , วิทยาลัเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน , โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อเป็นการฝึกให้มีจิตสาธารณะ สามารถเข้าปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหันก่อนนำส่งโรงพยาบาลต่อไป โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ฝึกปฏิบัติการทำ CPR ในการช่วยเหลือชีวิตคน ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี (ERC)

X