SIBA College จิตอาสาร่วมถือกล่องรับบริจาคช่วยเหลือบุคคลผู้พิการทางสติปัญญา ประจำปี 2563

คณาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา SIBA วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จิตอาสาร่วมถือกล่องรับบริจาคช่วยเหลือบุคคลผู้พิการทางสติปัญญา มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพด้านต่างๆ ของคนพิการทางสติปัญญาให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5, 6, 10 – 13 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณห้างสรรพสินค้าทั่วกรุงเทพมหานคร

X