SIBA College จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course”

ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน สอศ. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course” ให้กับคณาจารย์วิทยาลัยฯ โดย ดร.จรูญ เตชะเจริญ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ และ ดร.ภรภิพัด มูลไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สอศ. เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course ในปีการศึกษา 2564  โดยการเรียนการสอนจะเป็นแบบผสมผสาน Online + Block Course เน้นสมรรถนะ Re skill , Up skill  และ New skill  ในวันที่ 17-18  ธันวาคม  2563   ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER

X