SIBA College ให้การต้อนรับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ โดย SIBA ได้นำเสนอผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการในด้านต่างๆ โดยเฉพาะความสำเร็จในการจัดประสบการณ์วิชาชีพให้กับผู้เรียน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่างๆ การบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ จากนั้นคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ได้นำเยี่ยมชมอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการสาขาการโรงแรม และห้อง Kru Bhethai Scout’s Collections ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563

X