SIBA สนุกกับการเรียนรู้ จัดกิจกรรม Pirate Party โดย นักศึกษา ปวส. สาขามัลติมีเดีย

นักศึกษา ปวส. สาขามัลติมีเดีย จัดกิจกรรม Pirate Party เป็นการเล่นบอร์ดเกม หรือเกมเศรษฐี  โดยมีนักศึกษาสวมบทบาทเล่นเป็นตัวละครบนกระดาน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และเรียนรู้ขั้นตอนการทำงานร่วมกัน มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมเพื่อนำไปประยุกต์ในวิชาชีพ กิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้วิชา การสร้างสรรค์การจัดงาน ระดับปวส. 2 สาขามัลติมีเดีย โดยมี อาจารย์ทศพล เกาะสมบัติ หัวหน้ากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย และอาจารย์ในกลุ่มวิชา ดูแลการจัดกิจกรรมในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ

X