SIBA College ให้บริการวิชาการวิชาชีพ โปรแกรม Microsoft Power Point

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำนักงาน จัดกิจกรรมให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน โดยจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point ให้กับบุคลากรของสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมี อาจารย์ธีรภัทร พึ่งเนตร หัวหน้ากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ฯ อาจารย์ทัศนีย์ ศรีภุมมา อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ฯ เป็นวิทยากร ตลอดการฝึกอบรมในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5606 อาคาร SIBA CENTER

X