ผู้บริหาร SIBA College ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 45 ประจำปี 2563 ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และสัมมนา ครั้งที่ 45 ประจำปี 2563  ในหัวข้อ “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง อาชีวศึกษาเอกชนยกกำลัง ๒ สู่ Next Normal” เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ในการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต การประกันคุณภาพ สวัสดิการครู กฎหมายต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรัก และความสามัคคีของชาวอาชีวศึกษาสู่การพัฒนาการอาชีวศึกษาเอกชนอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งจัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกับสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 16 -18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมพิษณุโลกคอนเวนชั่น โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก

X