ผู้บริหาร SIBA College เข้าร่วมพิธีเปิดประชุมวิชาการ อวท. การแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ประจำปีการศึกษา 2563

อาจารย์พรชัย พจนานันทกุล รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารการตลาด และอาจารย์สุวิทย์ กรีกสมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา อวท. SIBA พร้อมด้วยนักศึกษา อวท. SIBA เข้าร่วมพิธีเปิดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดกิจกรรมพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ที่จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 11-13 พฤศจิกายน นี้ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพ ตลอดจนเสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษารู้จักคิดเป็นทำเป็นเสริมสร้างความเป็นผู้นำไปสู่การเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข และเพื่อเป็นการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมกันกว่า 30 แห่ง ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยพณิชยการบางนา กรุงเทพฯ

X