คณาจารย์ SIBA College เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนทางอาชีวศึกษา ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2563

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทุกท่านที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ครั้งที่ 13 ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2563  โดยผลการประกวดมีผลงานวิจัยชั้นเรียน 30 ท่าน ซึ่งคณาจารย์ SIBA ได้รับรางวัลผลงานการวิจัย ดังนี้ อาจารย์ชรินทร ชะเอมเทส ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม , อาจารย์สุมิตตา พูลสุขเสริม ได้รับรางวัลดีมาก พร้อมโล่ The Best Research and Innovation AWARD และคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลระดับดีมาก ตามลำดับ เมื่อวันที่  6 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี หนองแขม กรุงเทพฯ 

X