SIBA College จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาการโรงแรม และการท่องเที่ยว ปวช.ปี 3 และปวส.ปี 2 ก่อนการฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2563

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ปวช.ปี 3 และปวส.ปี 2 สาขาการโรงแรม และการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมบรรยายในหัวข้อ “ฝึกงาน ฝึกชีวิต บนโลกใบใหม่ ที่ไม่เหมือนเดิม” ให้ความรู้และแนวคิดแก่นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุเทพ สุวรรณน้อย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา และอาจารย์หาญกล้า ปัญญา อาจารย์กลุ่มวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มาให้โอวาทและให้ข้อคิดแก่นักศึกษาฝึกงานด้วย

ทั้งนี้ การฝึกงานดังกล่าวเป็นไปตามหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด โดยมีระยะเวลาฝึกงานอย่างน้อย 320 ชั่วโมง ฝึกงานระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน – 8 มกราคม 2564 ในสถานประกอบการกว่า 100 แห่งทั่วกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม SIBA CONVENTION

X