SIBA นำนักศึกษา ปวช.ปี 1 สาขาการท่องเที่ยว จัดทริปเก็บเส้นทางศึกษาดูงาน One Day Trip เก็บเส้นทางทัศนศึกษาดูงานวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

อาจารย์มนตรี สายหนู และ อาจารย์อิสสราวิชญ์ พ่วงพลับ อาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยวนำนักศึกษาปวช.ปี 1 สาขาการท่องเที่ยว จัดทริปเก็บเส้นทางทัศนศึกษาดูงานวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารและพิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยาม เพื่อลงภาคสนามการท่องเที่ยว เห็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และชาวไทย ได้รับความรู้จากสถานที่จริงในสาขาวิชาที่เรียนจากทฤษฎีมาแล้วสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาขั้นสูงต่อไป  ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563

X