พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นปีที่ 9

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จยัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ประทานโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้ารับประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน ประจำปี 2562 (เป็นปีที่ 9) จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวชญานี ศรีระคุณ ประทานเกียรติบัตรแก่คณะครูและนักศึกษาทุนสมเด็จเจ้าฟ้าฯ จำนวน 12 ราย ประทานเข็มที่ระลึกแก่อาจารย์อาวุโส จำนวน 6 ราย ในโอกาสเกษียณอายุราชการ และอาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครบตามเกณฑ์ 10 ปี จำนวน 3 ราย  ประทานใบประกาศเกียรติคุณรางวัลเยาวชนดีเด่น กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ราย  ประทานประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ BTEC สาขาวิชาการโรงแรม จำนวน 2 ราย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ราย จากนั้นได้ประทานโอวาทแก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ณ ห้องประชุม  SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER ชั้น 2

X