คณาจารย์ นักศึกษา SIBA รับประกาศนียบัตรการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

SIBA College จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สอบผ่านธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยอาราธนา พระเทพวรสิทธาจารย์ (อุทัย อุทโย) เจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง เจ้าคณะเขตบางเขน-จตุจักร ประธานมอบประกาศนียบัตรแก่คณาจารย์ นักศึกษาผู้สอบผ่านธรรมศึกษา ระดับตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ  ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER

X