SIBA อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกงานการโรงแรมและการท่องเที่ยว รุ่นที่ 1/2563

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา (กกศ.) จัดกิจกรรมอบรมบุคลิกภาพเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานให้กับนักศึกษาปวช.ปี 3 และปวส.ปีที่ 2  สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว หัวข้อ “บุคลิก คลิกความสำเร็จ” โดยมี คุณสุทธิกัญญา ไชยเพ็ชร  General Manager บริษัท เลกซ์ซัส กรุงเทพ จำกัด วิทยากรบรรยายมืออาชีพให้ความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพพนักงานให้บริการในด้านต่างๆ  อาทิ  บุคลิกภาพผู้ให้บริการ ภาษากาย ภาษาพูด รวมทั้งทัศนคติก่อนทำงานด้านการบริการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการฝึกงานในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี (ERC)

X