SIBA College ร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (กราฟิก)

SIBA College ร่วมมือกับสำนักพัฒนามาตรฐาน และทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน จัดการอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (กราฟิก) ระดับ 1 โดยมี อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษาและคณะ ให้การต้อนรับคณะวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน 2563 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร SIBA CENTER เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร

X