ประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกงาน สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปีที่ 3 และปวส.ปีที่ 2 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว   เพื่อเตรียมพร้อมการลงทะเบียนฝึกงาน และทราบกำหนดการต่างๆ ซึ่งการฝึกงานในครั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ถึง 8 มกราคม 2564 การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่  26  สิงหาคม  2563 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER   

X