NEW SIBA CASUAL อบรมเตรียมความพร้อมการบริการด้านการโรงแรม ปีการศึกษา 2563

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา (กกศ.) จัดกิจกรรมอบรมนักศึกษาที่ต้องการทำงานนอกเวลาเรียน เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านการบริการภาคปฏิบัติ และเสริมสร้างบุคลิกภาพ (NEW SIBA CASUAL) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยอาจารย์หาญกล้า ปัญญา ผู้จัดการฝ่ายการโรงแรม เป็นผู้ให้การอบรม ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องอาหารครูยุลา ชั้น 4 อาคาร Siba Center เวลา 13.00 – 15.00 น. นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ที่สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา (กกศ.) อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 612  โทร. 0-2939-3000 ต่อ 6603

X